صفحه پیشنهادات

دوست عزیز،

این صفحه به جهت ارسال پیشنهادات، طرح ها و ایده های شما به وجود آمده است. هر گونه پیشنهاد، طرح و یا ایده هر چند کوچک باشد ولی ارزشمند و قابل بررسی است. چه که ایده های بسیار کوچک و خام زمانی مصدر خدمات عظیمه به جامعه جهانی می شود. از این رو از شما دعوت می نمائیم که این وب سایت را مانند دوست خود بدانید و هر گونه نظر، ایده و پیشنهادی که در این راستا دارید را با ما مطرح نمائید. در ارسال هرگونه نظر و ایده ای تردید ننمائید هر چند به نظرتان خیلی ساده به نظر برسند و در حال حاضر امکان اجرای آن وجود نداشته باشد.