پندت

زمانی که جناب نبیل زاده در هند بودند بر حسب خواهش این عبد جناب مستر وکیل ارفع الله در جاته با مقدمات مفصلی و تقدیم بیست روپیه به پیشوای طراز اول هنود که پندت می نامند به همراه آقای (پندت ) با  رعایت مراسم و آداب آنها به تماشای پنج بتخانه قدیم بزرگ رفتیم پس از تماشا با جناب پندت مفصلا چند ساعت در محوطه بتخانه آخر روی خاک نشسته صحبت نمودم شرح آن مشاهدات و مذاکرات و وضع عبادات محتاج به نگارش کتابی است که نشنیده و ندیده ها ی بنده این بود.............

منبع
مصابیح هدایت جلد 4 صفحه 275-276