پرفسور(ایکه)

زمانی که جناب نبیل زاده در بمبئی بودند مرحوم مستر وکیل اعلی الله مقامه که ریئس محفل مقدس روحانی مرکزی هند و برما بودند بنده را با دونفر مترجم بوطن خود شهر (سورت ) که از شهر های قدیم هند است دعوت نمود رفتم فقط دو نفر احباب دیگر غیر آقای مستر وکیل در آن شهر بود که زیارت کردم مترجم پرفسور (ایکه)هندی معلم فارسی اغیار بو د که بانگلیسی ترجمه می نمود به جناب مستر وکیل و به جناب بدرالله خان بدری افنان سفارش نمودم که با نهایت دقت مراقبت نمایند که مخالف آنچه عرض می شودمترجم چیزی نگوید اگر گفت فورا بنویسند روی میز نطق بگذارند قسمت اوهام و خرافات و مراسم و عادات و آداب قبل از ظهور اسم اعظم را ایران قدیم معرفی نمودم هنوز آن قسمت تمام نشده بود که پی در پی حضار دست زده از رئیس تمدید مدت نطق را تقاضا کردند قرار شد دومقابل شود یعنی یک ساعت و نیم صحبت کنم به قسمت بیان ایران جدید که رسیدم نهضت و انقلاب جهانگیر بهائیت را شروع و مصدر تجدد و تغییرات عظیمه ایران خصوصا و قطعات خمسه جهان عموما قرا ر داده تاریخ و تعلیمات حضرت بهاءالله و تاثیر سریعه و عجیبه آن را با و جود فقدان زور و زر و وسایل سایره مادی با براهین قاطعانه به سامع حضار رساندم کفها زدند  صحبت خاتمه یافت ریئس برخاست از طرف جمع تشکر و تقدیر گفت

منبع
مصابیح هدایت جلد 4 صفحه 273-274