مستر وکیل

زمانی که جناب نبیل زاده در بمبئی بودند مرحوم مستر وکیل اعلی الله مقامه که ریئس محفل مقدس روحانی مرکزی هند و برما بودند بنده را با دونفر مترجم بوطن خود شهر (سورت ) که از شهر های قدیم هند است دعوت نمود رفتم فقط دو نفر احباب دیگر غیر آقای مستر وکیل در آن شهر بود که زیارت کردم 

منبع
مصابیح هدایت جلد 4 صفحه 272 -273