یوسف عبدالله سط

جناب نبیل زاده نوشتند سفر به پونه رفتم میهمان جناب خسرو بمان ارفع الله درجاته بودم با معارف از فضلا و ادبا و دبیران مدارس ملاقات حاصل امر الهی و تعالیم صمدانی بآنها ابلاغ گشت و احبای عزیز آنجا و محفل مقدس روحانی محلی را تشویق و تشجیع نموده تذکرات لازمه داده شد با جناب یوسف عبدالله سط که قبلا از فضلاو روسای مذهب آقا خان محلاتی بوده حال خود را بهائی معرفی می کند تبادل افکار راجع  بطرق ترویج امرالله د رهند نموده و ایشان را تحریک نمودم که بیشتر از پیشتر قیام به خدمت امرالله  وتربیت انام فرمایند مراجعت به بمبئی شد

منبع
مصابیح هدایت جلد 4 صفحه 272