مهر محمد خان شهاب

در هند زمانی که جناب نبیل زاده تشریف داشتند از دهلی جمعیت (آریا سماج ) هنود مجمع عظیمی مرکب از نمایندگان ادیان آراسته دعوت  از بهائیان هم نموده بودند که راجع باینکه با کدام اصول بشر را می توان متحد کرد کنفرانس بدهند چون رفتن امکان نداشت مقاله ئی راجع به موضوع نوشتم جنا ب مهر محمد خان شهاب ک از احبای قادیانی بود ترجمه نموده ارسال شد رئیس آن مجمع عمومی رسید و تشکر نوشت 

منبع
مصابیح هدایت جلد 4 صفحه 272