مستر ادوارد

زمانی که جناب نبیل زاده در هند تشریف داشتند جناب مستر ادوارد انگلیس رئیس جمعیت (افترنشنل فلوشیب) یعنی جمعیت برادری و یگانگی با اهل دنیا بدارالفنون (دومیس کالج) برای ادای نطق دعوت نمود رفتم مترجم مستر محمود حسین مقری بود در تحت عنوان (ارمغان عصر جدید) صحبت نمودم در این مجمع پرفسورها و فیلسوفان و مشاهیر و دانشمندان از مرد و زن با دعوتنامه خصوصی که از طرف معظم الیه دعوت شده بودند یکصد نفر بیشتر بودند عمومی نبود حضار مجذوب و شاد شدند در ختم مجلس جناب فیلسوف (وادیه) زرتشتی رئیس مجلس برخاست بعد از تمجید و تشکر و تصدیق عرایضم فرمودند اجازه می دهید هر که میل دارد سوالاتی کند با نهایت خضوع عرض شد با کمال امتنان هر که پرسشی بنماید البته جواب عرض خواهم کرد سه نفر به نوبه برخاسته راجع باینکه دین برای چه لازم است و قوه ماوراءالطبیعه چیست و بهائیان راجع به حقانیت انبیای سلف چه عقیده دارند.........

منبع
مصابیح هدایت جلد 4 صفحه 271