مستر حشمت الله قریشی

زمانی که جناب نبیل زاده رادر بمبئی حضرات (اریا سماج) هنود رسما دعوت نمودند که معبد آنها رفته نطقی ایراد کنم سر میقات رفته تحت عنوان (میقات اتحاد بشر است) با حضور جمعی کثیر از هنودو احبا الله به مترجمی جناب مستر حشمت الله قریشی یک ساعت صحبت نمودم در مستعمین هیجان و فرحی حاصل مکرر کف زدند و رئیس کنفرانس تقدیر کرد و همچنین جمعیت (پرارتهانا سماج ) هنود دعوت نمودند که به معبد آنها رفته کنفرانس بدهم چند نفر از نمایندگان ادیان هم دعوت و حق ادعای نطق داشتند بنده در تحت عنوان (آئین بهائی چیست)کنفرانس دادم 

منبع
مصابیح هدایت جلد 4 صفحه 270