عبدالحسین سپنتما

شاه بهرام پسر کیخسرو نماینده زرتشتیها در طهران با عبدالحسین سپنتما مسلمان زاده زرتشتی نما از ایران با سیصد جلد کشف الحیل آواره بمبئی وارد آن مزخرفات مطبوعه را مجان بزرتشتیان و شیعیان و چند جلد باحبای رب رحمان تقسیم نمود ودر آتشکده کنفرانسها دادند که آئین بهائی خاتمه یافت در جریده جم مقالاتی راجع به علائم ظهور سیوشانش و تعرضاتی به بهائیت نوشتند در مقابل جوابهای کافی دندان شکن پی در پی نوشتم چاپ و منتشر شد بالاخره ساکت شدند جناب ابراهیم پور داودپسر مرحوم حاجی داود شیعه رشتی که نزد مسلمین مسلمان در نزد پرتستانها به مناسبت عیال مسیحیش پرتستان و دروقت ترجمه نمودن گاتهای حضرت زردشت و گرفتن پول فراوان از آنها زرتشتی است در دو جزوه کوچکی که برای زرتشتیان نوشته بود به جهت خوشنودی آنها و مسلمین گوشه و کنایه بامرالله زده است و در کنفرانس در آتشکده شرکت داشت سه ساعت با او تصادفا در میانه راه آهن که در یک نمیکت واقع شده بودیم صحبت و اظهار همدردی می نمود در همان ایام جوابی باعتراضات آواره بیچاره نوشتم حضرت غصن ممتاز طبع و نشرش را منع فرمودند.....

منبع
مصابیح هدایت جلد4 صفحه 268