میرزا علی خان شیرازی

زمانی که جناب نبیل زاده  بمبئی بودند چون بچه بهائیهای آن حدود فارسی خیلی کم می دانستند کلاس درس فارسی به معلمی میرزا علی خان شیرازی در صالون بهائی تاسیس شد که در ضمن نماز و احکام و مناجات تدریس می گشت و یکبار کتاب مستطاب اقدس و درس تبلیغ تدریس می نمودم..........

منبع
مصابیح هدایت جلد 4 صفحه 267