عزیزالله خان بهادر

زمانی که جناب نبیل زاده در شیراز بودند که جناب ابن اصدق و آقا عزیزالله خان بهادر از ساحت اقدس مراجعت کردند و اظهار داشتند که حضرت مولی الوری همه زائرین و پاره ئی از ساحت اقدس مراجعت کردند و اظهار داشتند که حضرت مولی الوری همه زائرین و پاره ئی از مجاورین را مرخص فرموده اند و معلوم نیست که اراده مبارکشان چیست و گمان می کردند هیکل مبارک قصد سفر به  جهتی از جهات دارند و نمی دانستند که صعود طلعت میثاق نزدیک شده است به هر حال نبیل زاده قریب یک سنه در شیراز ماند و خدمات بسیاری در داخل و خارج انجام داد

منبع
مصابیح هدایت جلد 4 صفحه 262