سالار نصرت

زمانی که جناب نبیل زاده در سروستان تشریف داشتندعلاوه بر تشویق نفوس و تالیف قلوب  احباب یک باب مدرسه دخترانه هم تاسیس کرده خواست به زیارت احبای جهرم برود که ناگهان فتح الملک و سالار نصرت وارد شده خبرآوردند که در جهرم مابین احباب و مسلمین زد و خوردی واقع شده و اکنون اوضاع آنجا مغشوش است عصر همان روز قاصدی از جهرم آمده از دوستان سروستان کمک خواست لهذا جمعی مسلح گشته روانه گردیدندو صلاح براین شد که نبیل زاده از مسافرت جهرم صرف نظر کندبدین جهت به شیراز مراجعت کرد و در آنجا خبر از جهرم رسید که احباب بر اغیار فائق آمده بالاخره با هم صلح کرده اند

منبع
مصابیح هدایت جلد 261