غلامحسین کوله کش

علما درظاهر خاموش شدند بعد از اقدام حاکم و درباطن به حکم قرعه سه تن را معین نمودند که لدی الاقتضاء نبیل زاده را با تیر بزنند این خبر بوسیله شخص مومنی که درلباس اهل علم وداخل هیئت علمیه بود باو رسید لهذا مواظب خود بود و یا اسلحه حرکت می کرد تا شبی که باتفاق آقا غلامحسین کوله کش پس از صرف شام از منزل دهقان بر می گشت در چند قدمی کوچه به سر پیچی رسیدند در همانجا تیری به طرف نبیل زاده از طپانچه خالی شد ولی اصابت نکرد او هم دو تیر رها کرد که آن شخص پا به فرا ر گذاشت 

منبع
مصابیح هدایت جلد4 صفحه 260