بر بال خیال 1-5

حکایاتی از حیات و احوال بزرگان و مومنین امر اعلی و ابهی ( حضرت عبدالبهاء - نبیل اعظم - اسم الله المنیب - خال اکبر- شیخ محمد ابراهیم فاضل شیرازی )