همّت بلند

صادر کننده لوح
مرجع لوح
مجموعه مکاتیب حضرت عبدالبهاء، شماره 13، ص11

حضرت عبدالبهاء می‌فرمایند، "هوالابهی  ای بلندهمتّ، بلندی همّت را میزانی و سموّ مقصد را برهانی؛ عقاب اوج عزّت در شاخسار خاکدان فانیِ ذلّت لانه و آشیانه ننماید؛ نهنگ بحر الهی در نهر امکانی منزل نگیرد و غضنفر نیستان ربّانی در بیشۀ هوس‌های اوهامی مأویٰ نگیرد.  باری، اگر باز بلندپرواز این اوجی صید مرغان چمن کن؛ و اگر شهسوار مردافکن این میدنی جَوَلانی نما. والّا علی قول سعدی:
بنشین و تو صبر پیش گیر *** دنبالۀ کار خویش گیر
و البهاء علیک عبدالبهاء عبّاس