20 ژانویه 2009 2009

تاریخ صدور پیام
20
ژانویه
2009
میلادی
موضوعات پیام
دعا برای قائمان به تبلیغ انفرادی در ایران

دوست عزیز،

از ساحت اقدس تقاضای دعای مخصوص جهت دوستانی که در میدان نشر نفحات‌الله، با رعایت چارچوب حکمت، قائم و ساعی می ‌باشند گردید، عنایت فرموده و جمیع دوستان قائم به این وظیفۀ خطیر را مشمول الطاف و محبّت نموده، کلّ را مطمئن به ادعیه در عتبۀ مبارکه فرمودند. مجدّداً تأکید فرمودند قیام به امر مهمّ خطیر نشر نفحات و جذب قلوب هم وطنان جمال اقدس ابهی باید با رعایت چارچوب‌های تعیین شده از قبل و حکمت شدید باشد.

همکاران و خانواده‌های فعّال در این میدان را به نزول این الطاف مستبشر فرمایید،

با تقدیم تحیات،