18 سپتامبر 2009 2009

تاریخ صدور پیام
18
سپتامبر
2009
میلادی
موضوعات پیام
تضییقات احبّای ایران، توضیح دلیل تبلیغ

خواهر عزیز روحانی سرکار خانم......

مکتوب آن خواهر عزیز حاوى سؤالات متعدّد راجع به عملکرد و دیدگاه جامعۀ بهایی در رابطه با تضییقات و جریانات اخیر ایران واصل گشت. اخبار بی عدالتی ها و اعمال ناروای بعضی از مسئولین امور نسبت به اعضای جامعۀ اسم اعظم که مظلومانه در وطن خود از حقوق حقۀ خود محروم مانده ‌اند سبب حزن فراوان و اعتراض جدّى همگان است. ولی استقامت عزیزانی چون شما در مقابل امواج مصائب و بلایا شایان تحسین و تمجید و عاملی مهم برای بیداری ملّت شریف ایران بل مردم دنیا بوده است .

تضییقات و اقدامات سوء از طرف عدّه ای که هدف شان ریشه کن کردن امر مبارک است با نقشه ‌ای منظّم و حساب شده انجام و پى گیرى می‌ شود و در صورت عدم فشارهای بین ‌المللی، این عدّه بدون شک آزادی بیشتری داشته و شرایط بسیار سخت ترى را برای احبّای آن سامان می آفریدند. جامعۀ بین المللی بهایی با کمک سازمان ملل متّحد و جامعۀ بین المللی و سازمان های مدنی حقوق بشر و دیگر فعّالان ترویج عدل و انصاف در عالم توانسته است آن چه در قدرت دارد جهت تخفیف مصائب وارده بر آن عزیزان انجام دهد. در این همکاری ها علاوه بر طرح تضییقات وارده، البته اقدامات مثبت (هر چند اندک) دولت نیز گوش زد همگان شده است. اطمینان داشته باشید که تضییقات وارده بر بهائیان ایران در سال های اخیر بازگشت به گذشته نیست. بلکه جزئی از تمهیدات اوّلیه برای موفقیت های جدیدی است که بدون شک مآلاً از آن ِ جامعۀ اسم اعظم خواهد بود. احبّای ممتحنى چون شما که در راه تحقق وعود الهی و در تأسی به هیاکل مقدسۀ این امر نازنین و مومنین اوّلیه در آن سرزمین از هر نوع فداکاری ابایى نداشته و جان و مال و راحت و آسایش و پیشرفت مادّى فرزندان خود را در این راه ایثار کرده و مى کنند، از جمله دل باختگان واقعى جمال دوست محسوب و به اجری جزیل و مقاماتی عالى که در الواح مذکور است فائز خواهند شد.

سؤال فرموده اید که در بازجویی ‌ها، بهترین نحو توضیح دلیل تبلیغ در شرایط فعلی چه می تواند باشد. شرایط بازجویی و جوّ حاکمه بر مباحثات البته متفاوت است و شاید نتوان یک جواب کلّی در نظر گرفت. ولی مفاد ذیل شاید بتواند راهنمایی در پاسخ دادن به این سؤال مهم باشد: مسئله تبلیغ جوانب مختلفی دارد. هر شخص خداپرست واقف است که قلب انسان تجلّی گاه حقایق روحانی و بروز ایمان به عوالم ربّانی است. ایمان احساسی باطنی و وجدانی می باشد و غایت مطلوب آن تجسّم در قول و عمل فردی است. تبلیغ این دو را به هم می آمیزد و اهل بهاء آن را از جمله وظایف روحانی فردی خود مى دانند و آن را جاذب تأییدات روح القدس و مجرایی برای وصول عنایات الهی می‌ شمارند. بر طبق قوانین بین ‌المللی هیچ مرجع قدرتی نباید به خود اجازه دهد و یا امکان آن را داشته باشد که چنین حق طبیعی انسان را پایمال نماید. جنبۀ دیگر، فهم و درک صحیح از ماهیت تبلیغ است. تبلیغ دیانت بهایی که اغلب در جواب سؤال شخصى افراد در بارۀ عقاید بهاییان شروع می شود، شامل بحث و گفتگو دربارۀ مسائل عمیق و پرمایه ای از قبیل هدف از زندگی در این دنیا، ماهیت روحانی فرد انسان، هدف ادیان الهی، ماهیت جامعۀ بهایی می باشد. به علّت طوفان اکاذیب و افترائاتی که ارگان‌ های رسمی دولت، نسبت به بهاییان رواج مى دهد، این قبیل سؤالات رو به ازدیاد است و بهائیان البته خود را موظّف مى دانند که حقایق را بیان نموده سوء تفاهمات را روشن نمایند.

در مواردى نیز احبّا وارد گفتگوهاى هدفمندی با دوستان، اقوام، همسایگان و هم کاران خود می‌ شوند و دربارۀ ماهیت اجتماع و پیشبرد تمدّن صحبت می کنند. البته طبیعی است که طرز فکر بهاییان، همان طور که انتظار می‌ رود، عمیقا ً تحت تأثیر تعالیم و نوشتجات دیانت شان و تجربۀ جامعۀ بهایی در راه تأسیس جامعه ‌ای جهانی و متنوّع ولی متّحد باشد. به عبارت دیگر گفتمان‌ هاى بهایی تحت تأثیر اصول و عقایدی از این قبیل می ‌باشد: ترویج وحدت نوع انسان، رفع تعصّبات، ایجاد جامعه اى بر اساس تساوی حقوق زن و مرد، قبول دین و علم به عنوان دو منبع شناخته شدۀ دانش و بینش براى تأسیس جامعه ‌ای نوین، ترویج آموزش و پرورش عمومی. اگر چه این چنین گفتگوهایی ممکن است از طرف دیگران تبلیغ غیر مستقیم قلمداد شود ولی هدف اصلی آن کمک خالصانه به گفتمان ‌هایی است که مقصود آن تأسیس جوامعی پیشرو و مرفّه، و پیشبرد تمدّنی سازنده و تحکیم فرهنگی بر پایۀ یگانگی است. بهاییان هم چنین دوستان و فامیل خود را دعوت می‌ کنند تا در صورت تمایل در فعّالیت ‌های دسته جمعی جامعۀ بهایی شرکت کنند. هدف از این کار، ارائه بدون قید و شرط نتایج و ثمرات مجهوداتشان در راه ایجاد جامعه‌ ای پویا و پیشرفته است. به عنوان مثال آن چه بهاییان را وا مى دارد که از دوستان خود دعوت کنند تا در حلقه‌ های مطالعه دربارۀ چگونگى به کار بردن اصول روحانی در زندگی خود به تفکّر و تعمّق بپردازند آرزوى قلبی و اعتقاد راسخ ایشان است که از این طریق به پیشرفت تمدّن و بشریت کمک مؤثرى خواهند نمود. به این طریق بهائیان بدون شک در ارتباط خود با دیگران درک و فهم خود را گسترش می ‌دهند و از تجربیات دیگران بهره مند می شوند.

البته کسانی که با بهاییان در گفتمان ها وارد می شوند و یا در فعالیت‌ های جمعی آنان شرکت می‌ کنند بسته به درک روحانی و استعدادات نهفتۀ خود، در نهایت آزادی و ارادۀ شخصی واکنش های متفاوتی نشان می دهند. گروهی معتقدات بهائیان را یک پدیدۀ اجتماعی و در خور ستایش می ‌یابند. عدّه اى دیگر، برخی از احکام و اصول بهایی را پذیرفته و با طیب خاطر براى رسیدن به هدف های مشترک با بهاییان هم کاری می نمایند. گروهی هم هستند که آن را امری از جانب خدا دانسته به آن ایمان می ‌آورند و در این میان نفوسی هستند که مجذوب این پیام آسمانی شده لبیک گویان حاضرند وقت، راحت و آسایش، مال و منال، بل جان خود را فدای پیشرفت مصالح آن نمایند. ازجمله حقوق حقۀ هر شهروندی شرکت در گفتمان‌ های اجتماعی و کمک به پیشرفت فکر درباره مسائل خطیر اجتماعى روز می باشد. محدود کردن یک فرد بهایی از تعامل با دوستان و آشنایان خود، به دلیل این که ممکن است شخصی به دیانت بهایی جلب شود، نقض شدید حقوق اجتماعی و قانونی او محسوب و در اصل منزوی کردن کامل بهاییان را شامل مى شود. حقّ مسلّم هر انسانی آزادی در راه کسب فضائل و عمل بر اساس عقاید شخصی در چارچوب اطاعت از قوانین مدنی می باشد.

بهاییان حد اکثر سعی خود را می‌ کنند تا وظایف روحانی خود را با رعایت کامل حکمت و ملاحظه و حرمت به سنن و اوضاع اجتماعى ایران انجام دهند. آیا جلوگیری از این آزادی به اسم فعّالیت علیه نظام و امثالهم نقض آشکار حقوق بشر بهاییان و سوء استفاده از نیت پاک و خلوص و اشتیاق آنان به اطاعت از قوانین مدنی نیست؟ اگر تبلیغ انتشارعقاید و احکامی برای ایجاد وحدت و یگانگی و ازدیاد تعهّد برای عمران و آبادی وطن مألوف است به سختی مى توان آن را کاری اشتباه و خلاف مصالح یک ملّت دانست. امیدواریم که هم چون گذشته با تمسّک به صداقت، امانت و ایمان به حضرت بهاءالله به استقامت در کلیۀ شئون ادامه دهید و از این طریق به خدمات جلیله بیش از پیش موفق گردید. برای توفیق مساعی و مجهودات آن یار روحانی دعا مى نماییم و نزول تأییدات الهیه را برای شما از درگاه قدس غنی متعال مسئلت می کنیم.