3 آپریل 2007 2007

تاریخ صدور پیام
3
آوریل
2007
میلادی
موضوعات پیام
رسیدگی به امور مالی و خودداری از ارجاع به مراجع دولتی

سوال آن عزیزان، در مورد حدّ رسیدگی مؤسّسات امری به اختلافات مالی احبا و این که در شرایط فعلی آیا صلاح است این اختلافات به مراجع دولتی ارجاع شود، از طرف ایشان به ارض اقدس ارسال و به ساحت بیت ‌العدل اعظم الهی معروض گردید. مقرّر فرمودند به شرح زیر مرقوم گردد.

ارجاع اختلافات مالی، تجاری و قانونی بین احبّاء الله به مراجع دولتی اگر چه ممنوع نیست ولی در موقعیت فعلی مخالف مصالح امریه در آن سرزمین مقدّس است زیرا در شرایط کنونی فرصتی به دشمنان امرالله خواهد داد تا به اسم و حیثّیت امر و به اتّحاد احبّاء الله صدمه بزنند. احبای عزیز ایران، آن دلباختگان روی جانان ، که همه نوع مشقت و زحمت را در سبیل حقّ تحمّل می کنند، باید به خاطر تعلقات قلبی خود به جمال مبارک تا حّد امکان از منافع شخصی بگذرند و به خاطر حیثیت امرالله در درجه اوّل اختلافات بین خود را با عشق و محبّت و گذشت و فداکاری حل نمایند. اگر این امر به سادگی میسر نیست به خادمین محلّی مراجعه نمایند و تصمیم آن مرجع را محترم شمارند. اگر در موارد استثنایی مسئله بعد از بررسی خادمین باید به هیئت یاران ایران ارجاع شود، البتّه هدایات و تصمیمات آن جمع را با دل و جان اطاعت کنند. یقیناً مواردی هم ممکن است پیش بیاید که به خاطر پیچیدگی و بغرنج بودن آن، اتّخاذ تصمیم نهایی از طرف مؤسّسات امری و اطاعت آن کار آسانی نیست. در چنین مواردی، مؤسّسات امری می توانند که به طرفین اختلاف پیشنهاد نمایند که مسئله را به یک گروه داوری سه نفره برای تصمیم نهایی ارجاع کنند. بدین ترتیب که هریک از طرفین اختلاف یک نفر از طرف خود برای عضویت در این گروه انتخاب نماید و نفر سوّم را هیئت یاران انتصاب نمایند. قبل از انتخاب و شروع کار، مرجّح است که هر یک از طرفین کتباً آمادگی خود را به اطاعت کامل از نظر نهایی گروه اعلان دارد.

بیت ‌العدل اعظم امیدوارند که تمهیداتی از این قبیل، وسیله ای مؤثر برای رسیدگی به اختلافات قانونی احباء باشد و نیازی به مراجعه به محاکم دولتی پیش نیاید. البتّه احبّا نهایتاً آزادند که به مراجع دولتی مراجعه نمایند و اگر فردی بعد از نصایح یاران هنوز هم تصمیم به چنین اقدامی گرفت نباید به طور اتوماتیک مشمول تنبیهات اداری بهایی گردد.

با تقدیم تحیات
از طرف دارالانشاء بیت ‌العدل اعظم
رونوشت: عصبۀ جلیلۀ دارالتّبلیغ بین‌المللی شیدالله بنیانها
مشاور ارجمند جناب دکتر جبّار ایدلخانی علیه بهاءالله