12 نوامبر 2000 2000

تاریخ صدور پیام
12
نوامبر
2000
میلادی
موضوعات پیام
صعود جناب حسن صبری

ترجمه‌ی پیام بیت ‌العدل اعظم که در ١٢ نوامبر ٢٠٠٠ با پست الکترونیکی به محفل روحانی ملی بهاییان انگلستان مخابره شده است

Persian Translation of the E-Mail Message of the Universal House of Justice Dated November 12, 2000 to the National Spiritual Assembly of the Baha'is of the United Kingdom

خبر صعود همکار ارجمند و مروج امرالهی حسن صبری قلوبمان را قرین اندوه شدید نموده است. حسن صبری از عنفوان شباب در مصر به خدمات امری قائم بود و سپس در انگلستان و افریقای شرقی و براستی در سراسر قاره‌ی افریقا به پشتیبانی از خدمات تبلیغی و مهاجرتی پرداخت که بالمآل به اکلیل خدمات خالصانه‌اش در ارض اقدس مکلّل گردید. بعد از آن با اسفار تبلیغی به بسیاری از مناطق جهان و تشویق یاران در اجرای طرحهای تبلیغی و تحکیم اساس جوامع بهایی سابقه‌ی خدماتش را غنی ‌تر ساخت. بی ‌شک اکنون آن یار عزیز در ملکوت ابهیٰ به پاداش یک عمر مساعی جمیله در سبیل محبت الهی نائل آمده است. در اعتاب مقدسه برای ارتقاء مستمر روح پرفتوحش در عوالم الهی دعا می‌کنیم. همسر عزیزش بتی و فرزندان محبوبش کیث و ماریون را به ادعیه ‌ی خالصه در اعتاب مقدسه جهت تسکین خاطر حزینشان اطمینان می ‌دهیم.

به جمیع اعضاء خاندان صبری و همچنین جامعه‌ ی بهایی انگلستان مراتب همدردی صمیمانه ابراز می‌ داریم و توصیه می‌ کنیم محافل تذکر شایسته ‌ای به افتخارش ترتیب دهند و مقرّر می ‌داریم که در ام‌ المعابد افریقا و نیز در کینیا و تانزانیا و مصر بیادش مراسم دعا برقرار نمایند.

بیت ‌العدل اعظم