13 نوامبر 1963 1963

تاریخ صدور پیام
13
نوامبر
1963
میلادی
موضوعات پیام
راجع به احبای ایرانی ساکن آلمان

13 نوامبر 1963
10 شهر القدرة 120

محفل مقدس روحانی ملی بهائیان ایران شیّدالله ارکانه
(عطف به مرقومه ی 629 خ 21/6/42 )

بر وفق توصیه ی آن جمع محترم به محفل مقدس ملی بهائیان آلمان ابلاغ گردید تا آن محفل احباء ایرانی مقیم آلمان را مستثنی از یاران دیگر ندانند و در صورتیکه مرتکب اموری شدند که مخالف مصالح امرالله باشد باید طبق موازین امری با آنان مقابله فرمایند. محفل مقدس ملی ایران مختار است در موارد مخصوص چنانچه لازم باشد محفل مقدس ملی آلمان را متوجه و مطلع سازند تا در آن موارد مخصوص که پای ایرانیان بهائی در کار است اقدام فرمایند.

با تقدیم تحیات
بیت العدل اعظم