1 نوامبر 1963 1963

تاریخ صدور پیام
1
نوامبر
1963
میلادی
موضوعات پیام
مقصد از زیارت اماکن متبرّکه و عملکرد درست احباب

١٧ شهرالعزّة ١٢٠
محفل مقدس روحانی ملی بهائیان ایران شیّدالله ارکانه

در جواب مرقومهء آن محفل (٧١١/١٩ شهرالعزّه) و استعلام محفل روحانى طهران شید اللّه ارکانه راجع بطرز زیارت احبّاء در اماکن متبرّکه و افروختن شمع و تبرّک نبات و غیره باستحضار آن امناء عزیز امر الهى میرساند که مقصد از زیارت اماکن متبرّکه کسب فیوضات معنوى و ایجاد حال توجّه و تنبّه و تقویت احساسات روحانى است و عادات و مراسم معموله از امور ثانویهء فرعیهء غیر ضرورى محسوب. یاران مختارند که اماکن متبرّکه را بهر نحو و منوال که باعث تزیید حال و توجّه و ابتهال و سبب تقویت عواطف معنویه و ممّد انبعاثات روحانیهء خویش دانند زیارت نمایند مشروط باینکه با رعایت حرمت و حفظ طهارت و نظافت مقام منافی نباشد امّا در جمیع احیان باید متذکّر باشند که حتّى الامکان از تشبّه باقوام سائره و تقلید از رسوم ادیان عتیقه اجتناب ورزند و مخصوصاً مواظبت تام نمایند مبادا بتدریج کثرت تقلید و مداومت بر یک روش و منوال سبب شود که نفوس سائره چنین پندارند که بهائیان براى زیارت اماکن مقدّسه خویش آدابى مخصوص دارند. مقصود اینست که در این قبیل موارد هرگز نباید بدعتى گذاشت و رسمى را تازه داشت بلکه باید على قدر مقدور در اینگونه امور که به عبادات و وجدانیات نفوس مربوط است حرّیت افراد محفوظ ماند بدون آنکه تشخیص و عمل یک فرد ملاک و میزانى براى فرد دیگر باشد و در عین حال باید مواظب بود که اصالت و استقلال و جامعیت این آئین نازنین در جمیع احوال حراست گردد و اوساخ تقالید عتیقه ذیل مطهّر امر اللّه را آلوده ننماید.

با رجای تایید از آستان رب مجید
بیت العدل اعظم