14 نوامبر 1963 1963

تاریخ صدور پیام
14
نوامبر
1963
میلادی
موضوعات پیام
تاریخ تجربیّات مهاجرین در جهاد کبیر اکبر روحانی

بیت ‌العدل اعظم مرکز جهانی بهایی حیفا- اسرائیل (ترجمه)
عموم محافل روحانیه ی ملیه

یاران عزیز،

جهاد کبیر اکبر روحانی- تاریخ تجربیات مهاجرین

یک تاریخ کامل جهاد کبیر اکبر روحانی که اندکی پیش خاتمه یافته است، بسیار مهم است که در پرونده ی آرشیو این هیأت موجود باشد. تجربیات بسیاری از مهاجرین شجیع که خدمات و جانفشانی آن ها این فتوحات باهره را امکان پذیر ساخت، نتیجتا با پیروزی این مرحله ی نقشه ی ملکوتی به پایان رسید حتما بایستی مهم ترین قسمت این تاریخ را تشکیل بدهد.

1. بنا بر این، از عموم محافل روحانیه ی ملیه درخواست می شود که از مهاجرینی که تحت اشراف آن محافل می باشند تقاضا نمایند که خلاصه ی تجربیات خویش را در ایام جهاد جهانی روحانی به رشته ی تحریر درآورند و مهم تر از نقل حوادث تاریخی صرف شرح این تجربیات است که بایستی طوری زنده و با روح نوشته شود که الهام بخش نسل های آینده ی مهاجرین بهایی گردد.

2. شاید از آن زمان تا کنون مهاجری به ملکوت ابهی صعود نموده و یا مایل نباشد تجربیات خود را به رشته ی تحریر درآورد، در این صورت گزارش وقایع مهمه از قبیل فتح اقالیم جدیده و امثال آن را بایستی محفل روحانی ملی مربوطه تهیه و ارسال نماید.

تمام گزارش ها بایستی به وسیله ی محافل ملیه مربوطه جمع آوری شده و برای حفاظت و ضبط دائمی به مرکز جهانی بهایی ارسال فرمایند.

خواهشمند است تقدیر و تحیت ابدع ابهی این هیأت را به این نفوس گرامی ابلاغ نمایند.

با تکبیرات محبت آمیز(مهر)
بیت ‌العدل اعظم