19 نوامبر 1963 1963

تاریخ صدور پیام
19
نوامبر
1963
میلادی
موضوعات پیام
روابط ایادی امرالله با محافل روحانی ملی

بیت ‌العدل اعظم الهی، مرکز جهانی بهایی، حیفا- اسرائیل (ترجمه)
به عموم محافل روحانیه ی ملیه

یاران عزیز،
حضرات ایادی امرالله قاره ای،

روابط ایادی امرالله قاره ای و محافل ملیه ی مربوطه را حضرت ولی محبوب امرالله در توقیع مبارک مورخه ی 4 ژوئن 1957 صریحاً تشریح فرموده اند:

«ایادی امرالله و محافل ملیه ی هر قاره ای را دعوت می نماییم که از این به بعد رابطه ی مستقیم بین خود را برقرار نمایند و هر وقت ممکن باشد و هرچه بیشتر با هم اجلاس و مشورت کنند و به مبادله ی راپرت های واصله از طرف هیأت های معاونت و لجنات ملیه ی مربوطه پردازند؛ همواره با نهایت بیداری مراقبت خستگی ناپذیر اعمال فرمایند و تکالیف مقدسه ی محتومه ی خود را با کمال ثبات و استقامت انجام دهند؛ صیانت امر عزیز الهی و حفظ صحت روحانی جوامع بهایی و قدرت ایمان و ایقان افراد و انجام صحیح وظایف مؤسسات امریه که با همت و فداکاری فراوان تأسیس یافته و حصول نتیجه و ثمر نهایی مجهودات و مشروعات جهانی و وصول به اهداف مقدسه ی اعلی و مقصد نهایی امر اعز ابهی کل مستقیما منوط و مربوط به اجرای مسئولیت های عظیم و خطیری است که بر دوش اعضای این دو مؤسسه که متفقا با بیت ‌العدل اعظم الهی پس از مؤسسه ی ولایت امر اعلی رتبه و مقام را در سلسله ی مؤسسات اداری امری در نظم جهان آرای حضرت بهاءالله دارا می باشند، قرار گرفته است.»

این بیانات معنویه ی شریفه ی ولی محبوب امرالله صریحا به اهمیت عظیمه ی مسئولیت مشترکی که حضرتش بر دوش ایادی امرالله و محافل روحانیه ی ملیه به جهت صیانت یاران و ترقی و پیشرفت امر حضرت رحمن در سراسر جهان گذارده شده، دلالت می کند.

تأکید می شود وسائل تسریع و تسهیل به جهت مشورت و مصلحت مابین ایادی امرالله و محافل ملیه با روحانیت و توجه به دستور مبارک حضرت ولی محبوب امرالله را به احسن مایمکن فراهم آورند. این دو مؤسسه وظایف توأم و مکمل یکدیگر دارند و فقط اگر معرفت و تشریک مساعی به نحو اکمل در بین آن ها حکمفرما باشد با کمال موفقیت می توانند آن را انجام بدهند.

ما یقین داریم که این روابط چنانچه حضرت ولی محبوب امرالله پیش بینی فرموده اند تقویت و ترقی خواهد کرد و به جهت پیشرفت های موفقیت آمیز اهداف نقشه ی نه ساله که در رضوان آتیه آغاز می شود، سهمی به سزا تقدیم خواهد نمود.

با تکبیرات محبت آمیز
بیت ‌العدل اعظم الهی