14 مارچ 1999 1999

تاریخ صدور پیام
14
مارس
1999
میلادی
موضوعات پیام
راجع به شهادت خانم ناهید عهدیه در بانگی

ترجمه‌ی پیام بیت ‌العدل اعظم به تاریخ ١٤ مارچ ١٩٩٩
خطاب به محفل روحانی ملی بهاییان جمهوری افریقای مرکزی که با وسائط الکترونیکی مخابره شده است

Persian Translation of the E-mail Message of the Universal House of Justice Dated March 14, 1999
to National Spiritual Assembly of the Baha'is of Central African Republic

خبر دهشت اثر قتل وحشیانه‌ی ناهید عهدیه در بانگی Bangui (*) موجب تألّم و تأثّر قلوب گردید. سوابق ممتدّ خدمات مهاجرتی ناهید عهدیه در افریقا و از خود‌گذشتگی و مشارکتش در جمیع میادین خدمات امری و عزم راسخ و فداکاریش که نمونه و سرمشق بود فراموش نشدنی است. حال در اثر این حادثه دلخراش جسد عنصریش در خاک افریقا، یعنی سرزمینی که همراه با همسر عالیقدرش چندین دهه در آن به خدمت اشتغال داشت، به خاک سپرده شده است. باشد که آن روح مجرّد در ملکوت ابهیٰ به اجری جزیل نائل گردد، اجری که جمال مبارک به نفوسی که در حین خدمت در میادین مهاجرت در راه معشوق حقیقی جان می ‌بازند عطا می ‌فرماید. در اعتاب مقدَّسه برای ارتقاء روح پر فتوحش دعا می ‌کنیم. فرزندان عزیزش را به همدردی محبّت‌آمیز این هیأت اطمینان می دهیم. توصیه می ‌شود محافل تذکّری در سراسر جمهوری افریقای مرکزی به یادش منعقد گردد.

بیت ‌العدل اعظم
* پایتخت جمهوری افریقای مرکزی