5 مارچ 1993 1993

تاریخ صدور پیام
5
مارس
1993
میلادی
موضوعات پیام
انتشار ترجمه‌ی انگلیسی کتاب اقدس و توضیحات مربوطه

ترجمه پیام بیت ‌العدل اعظم خطاب به بهاییان عالم

یاران عزیز و محبوب:

با کمال افتخار اعلان میداریم که در عید نوروز ترجمهء انگلیسی کتاب مستطاب اقدس و توضیحات مربوط به آن در اختیار جامعه بهایی قرار خواهد گرفت. حضرت ولی عزیز امرالله در توصیف علوّیت مقام این سفر کریم چنین می فرمایند: "آن خزینهء گرانبهایی که همواره حاوی لامع ترین تجلّیات روح حضرت بهاءالله و دستور نظم جهانی و گنجینه احکام و مبشّر عهد و پیمان الهی و محور آثار منیعهء آن حضرت و حامل اعظم وصایا و نصایح و جامع ترین بیانات و شدیدترین نبوّات است، در بحبوحهء بلایا و رزایا و در موقعی که تمام سلاطین ارض قطعاً از آن حضرت رو گردان بوده اند نازل گردیده است." (ترجمه)

حضرت بهاءالله بنفسه المقّدس کتاب مستطاب اقدس را قسطاس الهدی "صراط الاقوم"، "محیی العالم" و"فرات الرّحمة" نامیده و این عناوین حاکی از اهمیّت شگرف این سِفر کریم است. عظمت و علوّیت مقام این کتاب مستطاب مایهء اعجاب و حیرت عقول می گردد. وقتی در نظر آوریم که حضرت وّلی امرالله آن را با چنین عبارتی توصیف فرموده اند: "این سفر بدیع مخزن احکام و شریعت ربّانیه است که اشعیای نبی بدان بشارت داده و حضرت یوحّنا در مکاشفات خویش به سماء جدیده و ارض جدیده و هیکل ربّ و مدینهء مقدّسه و عروس و اورشلیم جدید النازل من السّماء تشبیه نموده است." این مفاهیم و تعابیر امید بخش که در طی قرون و اعصار در کتب مقدّسه تلاوت گشته و همواره مایهء اشتعال قوه تخیّل و تحریک انتظارات و توقعّات نسل های بی شماره بوده سرانجام در این دور جدید بوسیله موعود جمیع اعصار در امّ الکتاب ظهور عظیمش واقعیّت یافته و قمیص محسوس پوشیده است.

با انتشار ترجمهء انگلیسی این سفر جلیل یکی از اهداف عمدهء نقشهء سه ساله تکمیل می گردد علاوه بر آن بیان حضرت عبدالبهاء شروع به تحقق می یابد که انتشار این کتاب مستطاب را به السنهء گوناگون پیش بینی فرموده بودند. انتشار این اثر همچنین سبب تحقق کامل نیّت مبارک حضرت ولی امرالله می گردد که شخصاً فقرات عمده ای از این کتاب را به انگلیسی ترجمه و آنها را در ضمن تواقیع خود و نیز در مجموعهء منتخباتی از آثار قلم اعلی منتشر نموده بودند. و نیز حضرت ولی امرالله به عنوان اوّلین اقدام اساسی برای ترجمهء نهائی و انتشار متن کامل کتاب در سال 1955 شروع به تلخیص و تدوین احکام و حدود کتاب مستطاب اقدس فرمودند. این مشروع که هیکل مبارک خود به میزان قابل ملاحظه ای آن را به انجام رسانده بودند، در سال 1973 که مقارن با یکصدمین سال نزول کتاب مستطاب اقدس بود، بوسیله بیت العدل اعظم به اتمام رسید، زیرا حضرت ولی امرالله دربارهء زمان نزول این اثر جلیل چنین می فرمایند: کتاب اقدس پس از انتقال جمال اقدس ابهی به بیت عودی خمّار (در حدود سال 1873 میلادی) در ایامی که هنوز آن وجود مبارک از طرف دشمنان خارج و دوستان داخل هر دو به مصائب بی منتها محاط و گرفتار از سماء مشّیت رحمانیّه نازل گردیده است.

انتشار ترجمه رسمی متن کامل کتاب مستطاب اقدس به یکی از السنهء عمدهء جهان که کتاب مزبور را برای اوّلین بار در دسترس قارئین مغرب زمین قرار می دهد، دامنهء نفوذ این اثر جلیل را وسعتی عظیم خواهد بخشید و ترجمهء آن به زبان های دیگر ابواب توسعه و پیشرفتی را بر روی افراد و جوامع مفتوح خواهد ساخت که مطمئناً باید تأثیری شدید و روزافزون و تحوّل انگیز بر امم و ملل عالم داشته باشد. انتشار ترجمهء انگلیسی این کتاب مستطاب که قوای مکنونهء در آن را احصاء نتوان نمود، در این زمان که جهان درگیر بی نظمی و اختلافات داخلی است، نشانهء اطمینان و اعتماد به استقرار نهائی جامعه ای جهانی است که از صلح و تمدّن حقیقی برخوردار خواهد بود. تقارن انتشار این سفر جلیل با سنهء مئوی صعود شارع آسمانی آن و آغاز عهد و میثاق الهی تأثیرات شگفت انگیز سال مقدّس را شدید تر می سازد، یعنی سالی که به تکریم این وقایع مهم اختصاص یافته و تا بحال شاهد ظهور ثمرات وفیرهء آن بوده ایم.

کتابی که مراتب قداست و نفاستش ورای هر وصف و بیان است از عظمت بی مانند ظهور حضرت بهاءالله نشان دارد و یادآور احترام عمیقی است که باید برای کلیهء آثار نازله از قلم معجز ‌شیم و حقیقت ‌نگار آن حضرت ملحوظ داشت. امید است که احبّای الهی مقام متعالی این کتاب جلیل را در بین آثار مقدسّهء امر بهایی درست دریابند، آن را چون مایهء زندگانی عزیز و محفوظ دارند و مالکیت آن را به منزلهء میراثی لاعدل له که از قلم اعلی و منشاء فیوضات بی منتهی به خلق اهدا شده، افتخاری مقدّس شمرند، به آنچه مقرّر می دارد اعتماد و اطمینانی کامل داشته باشند، آیاتش را تلاوت نمایند، مندرجاتش را مطالعه کنند احکامش را عامل گردند و بدین ترتیب حیات خود را با موازین الهی منطبق سازند.

باید مسرور بود و به این بیان احلی که جمال ابهی در وصف امّ الکتاب دور مبارکش به آن ناطق است روحی مستبشر یافت که می ‌فرمایند: "تبشر الکلّ بما نزلّناه فی کتابنا الاقدس الذّی اشرق من افقه شمس اوامری المشرقة علی کلّ شاهد و مشهود." امید چنان است که در اثر تمسّک به احکام و
اصول امر مبارک شایستهء آن باشیم که مشمول فیوضات و برکات محتومهء جلیله اش گردیم که می فرمایند: "طوبی للقارئین، طوبی للعارفین، طوبی للمتفّکربن، طوبی للمتفّرسین . . . به انبساطی نازل شده که کل را قبل از اقبال احاطه فرموده. سوف یظهر فی الارض سلطانه و نفوذه و اقتداره. انّ ربّک لهو العلیم الخبیر."

بیت ‌العدل اعظم