30 سپتامبر 1992 1992

تاریخ صدور پیام
30
سپتامبر
1992
میلادی
موضوعات پیام
برنامه ریزی محافل ملی برای نقشه‌ی سه‌ساله

ترجمه پیام بیت‌العدل اعظم
خطاب به عموم محافل روحانی ملّی

مورخ 30 سپتامبر 1992
یاران عزیز الهی

سال مقدّس به نیمه نزدیک می شود و زمان آن فرا رسیده است که عموم محافل روحانی ملّی در خصوص نقشهء سه ساله ای که از رضوان آینده آغاز می گردد با مشورت مشاورین قارّه ای برای مشخّص ساختن اهداف ملّی اقدام نمایند.

تجربه ای که آن محفل در اثر تعیین و سپس اجرای اهداف نقشهء شش ساله بدست آورده اکنون می تواند برای اتخاذ روشی ثمر بخش تر در مورد نقشهء سه ساله مفید واقع شود. منظور اصلی که مقرّر است طی نقشه سه ساله مورد توجّه جامعهء بهایی قرار گیرد شامل سه اقدام است که به یکدیگر بسیار مرتبط و مجملاً عبارت اند از تقویت روحیهء ایمانی افراد احباء، ازدیاد قابل ملاحظهء منابع انسانی و تأمین حسن جریان امور در مؤسّسات محلّی و ملی امر الهی.

از مشاورین قارّه ای تقاضا می شود برای این منظور با هر یک از محافل روحانی ملّی ملاقات و مشورت نمایند تا با تعیین هدفهایی مبتنی بر مقاصد هفتگانه ای که در سال 1986 ابلاغ شده، بهترین نحوهء اجرای مجاهدات خطیری که در پیش است مشخّص و معیّن گردد. مقاصد هفتگانهء مزبور پایه و اساسی معتبر برای تنظیم نقشه هر محفل و حصول اطمینان از این مطلب اساسی است که هیچیک از عناصر اصلی ضروری برای توسعه و پیشرفت جامعه از نظر دور نمانده است.

هر یک از محافل ملّیّه اهداف خاص خود را برای تحقّق مقاصد مزبور با توجه به شرایط و امکانات کنونی هر مملکت معیّن خواهند فرمود، اهدافی که با احتیاجات فوری جامعه توافق داشته و در مدّت کوتاه سه سال تحقّق پذیر باشند. بدون شک ضروری است که هر مملکتی مقاصد معیّنی را مورد تأکید خاص قرار دهد. مشاوره با اعضای هیئت مشاورین قارّه ای برای محافل ملّی بسیار مغتنم و مفید خواهد بود. چه این مشاورات به محافل ملیه امکان خواهد داد تا مساعی یاران را در هر یک از جوامع بهایی تحت اشراف خود تمرکز بخشند.

برای سهولت مراجعه، مقاصد هفتگانه مزبور ذیلاً تکرار می شود:

1 – ابلاغ پیام شفا بخش حضرت بهاء الله به عموم افراد بشر.
2 – مشارکت بیشتر امر الهی در حیات جامعهء انسانی.
3 – ازدیاد ترجمه، نشر، توزیع و استفاده از آثار امری در سراسر جهان.
4 – تسریع بیشتر در سیر مراحل بلوغ و تکامل جوامع محلّی و ملّی بهایی.
5 – ازدیاد توجّه به مشارکت عموم یاران خدمات امری و تقویت قوای روحانی و ایمانی آنان.
6 – توسعه بیشتر تربیت بهایی اطفال و جوانان و تقویت مبانی روحانی حیات خانوادهء بهایی.
7 – اجرای طرحهای توسعهء اجتماعی و اقتصادی در جوامعی از احبّاء که استقرار و ثبات لازم را حاصل نموده اند.

اضافه بر مسئولیتی که هر یک از محافل روحانی ملّی برای تهیّه اهداف ملّی نقشه بر عهده میگیرند از محافلی که توانائی دارند انتظار می رود علاوه بر تعیین اهداف داخلی، اهداف و اقداماتی را که محتملاً جامعه تحت اشراف آنان می تواند برای مساعدت به سایر جوامع ملّی بهایی بر عهده گیرد به مرکز جهانی پیشنهاد نمایند. پیشنهادات مربوط به همکاری بین المللی قبل از تصویب نهائی در مرکز جهانی بهایی مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

در طی نقشه شش ساله این مشتاقان شاهد رشد و تکامل امکانات و توانائی محافل ملّی و ازدیاد قابل ملاحظه عدد آن محافل بودند و نیز ملاحظه شد که یاران الهی در سراسر جهان برای درک عمیقتر مفاهیم عهد و میثاق و ثبوت و وفای به آن توّجهء مخصوص مبذول داشتند و اینک با اجرای حکم حقوق الله در سراسر جهان به فیض مخصوصی نائل آمده اند.

در سال مقدّس ندای حضرت بهاء الله به جامعهء بشری مرتفع گشته و منشاء برکات عظیمه برای رافعین لوای امر مبارکش گردیده است. تا پایان این سال مقدّس کنگره جهانی منعقد شده و ترجمهء کتاب مستطاب اقدس به زبان انگلیسی در جامعهء ستایندگان اسم اعظم در سراسر جهان منتشر خواهد گردید.

حال زود است که آثار و نتایج این وقایع عظیم را دریابیم. ولیکن در اثر قوّه دافعهء نقشهء عظیم الهی دنیا دوران تغییرات سریعی را می گذراند و تنها جامعهء بهایی است که صریحاً از جهت و مقصد این تغییرات آگاه است. احبای الهی باید بیش از پیش در زندگانی اجتماعی و انفرادی خود تحوّل و تغییری را که حضرت بهاء الله برای عموم عالم انسانی در نظر دارند به منصّهء ظهور و بروز رسانند و برای تحقّق این منظور باید از تعالیم حضرت بهاء الله بخوبی آگاه شوند و آن تعالیم را با اشتیاق و اطمینان کامل در جمیع امور زندگانی به مرحلهء عمل و اجراء درآورند. دعای صمیمانهء این مشتاقان آنست که نقشهء سه ساله موجب آنچنان تحوّلی در احوال و رفتار جامعهء جهانی بهایی گردد که از هر سو سبب تحسین و تمجید و تقلید شود و مایهء ازدیاد تعداد نفوسی گردد که به ظهور حضرت بهاء الله مؤمن و در اجرای تعالیمش قائمند.

با کمال اشتیاق منتظریم که پس از مشورت با مشاورین قارّه ای اهداف ملّی را تعیین و شرح آن را به مرکز جهانی بهایی ارسال دارند.

با تحیات ابدع ابهی
بیت ‌العدل اعظم