11 سپتامبر 1991 1991

تاریخ صدور پیام
11
سپتامبر
1991
میلادی
موضوعات پیام
ابنیه‌ی حول قوس و طبقات کرمل

ترجمهء مرقومهء دارالانشاء بیت ‌العدل اعظم الهی
خطاب به عموم محافل روحانی ملّی

مورّخ 11 سپتامبر 1991
یاران عزیز الهی

اجرای طرح های تاریخی ساختمان ابنیهء حول قوس و طبقات کوه کرمل حال با سرعت کامل در جریان است و بیت ‌العدل اعظم مقرّر فرموده اند چگونگی پیشرفت کار را به اطّلاع یاران برسانیم.

اجرای طرح های فوق الذّکر شامل مراحل مشخّصی است. مرحلهء اوّل عبارت از استحکام و روسازی دیوار دویست متری محافظ طبقهء اصلی مقام اعلی بود. این مرحله از کار با وجود مشکلات فراوان در خلال بحران خلیج فارس ادامه داشت و اکنون به پایان رسیده است.

چنانچه قبلاً اعلام شد، قرارداد اجرای مرحلهء دوّم در 17 جون 1991 به امضاء رسید. این مرحله شامل خاک برداری محل ساختمان مرکز مطالعهء نصوص و الواح و بنای ضمیمهء دارالآثار، و نیز امتداد ساختمان طبقهء اصلی مقام اعلی بسوی مشرق و تکمیل عملیات تسطیح هشت طبقه تحتانی مقام است. کار این مرحله در سه ناحیه ذیل در جریان است:

در محّل ساختمان مرکز مطالعهء نصوص و الواح و بنای ضمیمه دارالآثار نرده محافظی در اطراف محوّطهء عملیات ساختمانی نصب شده تا آنرا از بنای دارالآثار و باغهای پائین جادّه قوس مجزّی سازد. راههای فرعی لازم نیز برای انتقال مواد حاصله از خاک برداری ایجاد شده است.
مرحلهء اوّل خاک برداری به اتمام رسیده و میله های فولادی برای تثبیت و تحکیم بدنه کوه کار گذاشته شده تا بتوان ساختمان اوّلین دیوار حائل را آغاز نمود.

توسعهء طبقه اصلی مقام اعلی به طرف مشرق بمنظور قرینه ساختن آن با نیمه طرف غربی، انبار زیرزمینی بزرگی را بوجود آورده که برای حفظ وسائل و رسیدگی به امور باغبانی بسیار مفید و مناسب است. خاک برداری برای امتداد این طبقه به طرف مشرق نیز به پایان رسیده و پی ریزی آن آغاز شده است.

در محل طبقاتی که از مقام اعلی به طرف پائین بسوی "خیابان عبّاس" امتداد دارد متجاوز از دویست اصله درخت پرارزش با کمال دقّت از جای خود خارج گشته و بطور موقّت در اراضی مشرق الاذکار کاشته شده تا پس از خاتمهء شیب بندی مجددّاً به ناحیه اوّلیه انتقال داده شوند. اکنون مشغول برداشتن درختان باقیمانده و بوته ها و خاک های سطحی و بقایای ابنیه موجود در روی زمین های مزبورند. آنچه در اثر خاک برداری در اطراف قوس از محوطّه مزبورخارج میشود به این منطقه منتقل می گردد تا برای پر کردن اراضی تحتانی طبقات مقام مورد استفاده قرار گیرد.

مرحلهء سوّم شامل ساختمان مرکز مطالعهء نصوص و الواح و بنای ضمیمه دارالآثار خواهد بود که قرار است در جولای 1992 آغاز گردد. پس از آن مراحل دیگری برای تکمیل این طرح ها آغاز می گردد که اخبار مربوط به مراحل مزبور به موقع خود منتشر خواهد شد.

بنا بر این ملاحظه می شود که عملیات ساختمانی به نحو کامل در جریان است، لذا تقدیم تبّرعات برای تأمین هزینهء این عملیّات نیز باید به همین ترتیب بدون وقفه ادامه یابد. بیت‌العدل اعظم اطمینان دارند که پیروان حضرت بهاء الله از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد تا این مرحله از تحقّق نوایای حضرت ولی عزیز امر الله را نیز در تأسیس مرکز جهانی اداری امر الهی به سرعت به اکمال رسانند.

معهد اعلی یاران عزیز را در سراسر جهان مطمئن می سازند که برای اکمال موفّقیّت آمیز مشروعات عظیمه ای که در یکی از بحرانی ترین ادوار تاریخ بشری جامعهء جهانی بهایی برای انجام آن قیام نموده در اعتاب مقدّسهء علیا دعا خواهند فرمود.

با تحیّات ابدع ابهی
دارالانشاء بیت ‌العدل اعظم