جمعی از بهائیان ادرنه در حضور حضرت عبدالبهاء

دانلود تصویر
زیرنویس

ایستاده (از راست به چپ) : آقا عبدالغفار محلاتی، آقا حسین آشچی، میرزا علی سیاح، جناب مشکین قلم، میرزا آقاجان خادم الله، ملا محمد زرندی، نبیل اعظم، میرزا نصرالله تفرشی، آقا محمد علی نهری

نشسته: سید مهدی دهجی، میرزا محمد قلی، میرزا محمد علی، میرزا مجدالدین، حضرت عبدالبهاء، حضرت غصن الله الاطهر، میرزا محمد جواد قزوینی