مرحله اول پروژه مشارکتی آنلاین فرهنگ محبوب به پایان رسیده است.

تاریخ به روز رسانی در سایت: جمعه, 06/12/2009 - 23:11

همراهان عزیز سایت پروژه های بهائی،

انتشار نسخه اولیه الکترونیکی فرهنگ محبوب را به شما اعلام می کنیم. همزمانی اتمام فاز نخستین این پروژه را با ایمیل یکی از حلقه های «زنجیره توسعه دهندگان بهائی» به روابط عمومی سایت برای پیگیری روند این پروژه، به فال نیک می گیریم. در حقیقت پایان مرحله اولیه از نخستین پروژه مشارکتیِ «زنجیره توسعه دهندگان بهائی» دستاورد گرانمایۀ همکاری در فضای مجازی است. اتمام این فاز با تمام فراز و نشیب هایی که در آن موجود بود به سبب روح اتحاد و همکاری و فعالیت دسته جمعی حاکم بر آن گامی بزرگ و تجربه ای شیرین برای همه حلقه های «زنجیره توسعه دهندگان بهائی» است. اتمام این پروژه حاوی نکات ارزشمندی از روش گروهی و مشارکت دوستانه و بدون اجر و مزد و همچنین دربرگیرندۀ تجربه های گرانبهایی بود که تمامی آنها توسط حلقه های این زنجیره برای نخستین بار در فضای مجازی بهائیان فارسی زبان رقم خورد. انجام این پروژه نمایانگر توانایی و پویائی جامعه بهائی فارسی زبان در سراسر عالم بود. باشد که نوید مشارکت منسجم تر و پر شور تر زنجیره گسترده توسعه دهندگان بهائی باشد.

برای دریافت نتیجه اولیه پروژه و جزئیات بیشتری در این مورد و همچنین ملاحظه فاز های بعدی آن و نحوه مشارکت در ادامه کار به صفحه مخصوص آن در بخش پروژه های جاری بروید.

در پایان باید بیان کرد که حلقه های زنجیره توسعه دهندگان بهائی، فعالیت حلقه های شرکت کننده در این پروژه آنلاین را تقدیر و تحسین می کنند.

«شبکه توسعه دهندگان بهائی»
پروژه های بهائی