نوزده هزار لغت

تاریخ به روز رسانی در سایت: س., 10/07/2008 - 10:55
www.bahai-projects.org 19000 Words

نوزده هزار لغت به صورت الکترونیکی در آمده است. این بدین معنی است که کتاب نوزده هزار لغت تایپ شده است ودر حال حاضر کار وارد کردن کلمات و معانی آنها در یک فایل Excel در حال انجام شدن است.

پس از پایان کار وارد کردن کلمات در Excel می توان با استفاده از فایل مزبور دو هدف پروژه را پوشش داد:

  • Babylon Glossary: قصد داریم یک Glossary برای برنامه بابیلون درست کنیم با محتوای نوزده هزار لغت که کاربران بتوانند با افزودن آن به بابیلون سیستم خود کلمات مزبور را جستجو کنند.
  • همچنین یک برنامه برای جستجو در نوزده هزار لغت به صورت اختصاصی نوشته می شود که از امکانات آن برنامه برای کار جستجو در نوزده هزار لغت استفاده شود.

دوستانی که مایل به همکاری در این پروژه هستند، می توانند از طریق "تماس با ما" پیشنهاد همکاری دهند.