إيْقان

معنی
محقق ساختن - به يقين رسانيدن - يقين کردن - بي گمان دانستن - بي ترديد باور کردن و يقين حاصل نمودن .