إيْصال

معنی
( اَوْصَلَ ) رسانيدن - وَصْل کردن - پيوند کردن .