آثر

معنی
اِيْثار کننده ( بکلمه اِيْثار مراجعه شود ) .
َ