ثار عُاْوِي

معنی
آثاري که در هوا بوجود آيد مثل اَبر و باد و رعد و برق و باران و برف و تگرگ و قوس و قزح و طوفان وغيره - هواشناسي .