آثار سُفلي

معنی
آنچه که در ، يا ، برخاک باشد يا بوجود آيد .