آثار

معنی
کره ء آتش و فلک ( به اَثِيْر مراجعه شود .) ايضاً جمع اَثَر ميباشد .