آتي

معنی
آتِيَه - آنکه يا آنچه بعداً بيايد - آينده - از بعد آينده .