آبْراهام

معنی
پدر جماعات بسيار ، لقب بعدي حضرت ابراهيم در تورات .