آبْرام

معنی
پدر عالي، لقب اوليه حضرت ابراهيم در تورات .