آب

معنی
پدر آسماني - نزد مسيحيون اُقْنُوم اوّل از اَقانيم ثلاثهء آب - ابن - روح القدس - در فارسي بمعاني آب - دريا - رود - آبهاي مترشحه ءبدن - عصارهء گل و گياه - لطافت - درخشندگي - رونق - آبرو و شرف - رَوِش - طرز و در تشبيهات بمعاني ديگر استعمال ميشود ( به " أَبْ " نيز مراجعه شود ) .