آب

معنی
ماه هشتم شمسي (31 روزه ) در تقويم شمسي ممالک عربي برابر مرداد يا اگوست - نام ماه يازدهم از سال عُرفي يا ملّي يهود (30 روزه) که ماه پنجم از سال ديني آنها ميگردد .