آ و أ ( همزه )

معنی
حرف اوّل الفبا که بحساب جُمَّل ( ابجد ) برابر با يک است .