متفرقه -

مرجع فیش
- م ت - 4 - 128 -1
موضوعات

معرفی لجنه ملی حرفه ای
دستور لجنه ملی حرفه ای
ساحت مقدس محفل روحانی ملی بهاییان ایران شید الله ارکانه
مستدعی است دستور فرمایید اعلان ذیل به طور متحد المال به اطلاع احبای عزیز الهی در سر تا سر ایران برسد لجنه ملی امور حرفه ای کلاس رادیو و تلویزیون در دوریه های دو ماهه تاسیس نموده است از احبای عزیز که واجد شرایط ذیل می باشند تقاضا می شود به این لجنه مراجعه و از موقعیت استفاده نمایند.
1 - با در دست داشتن معرفی نامه از محفل روحانی مربوطه
2 - حداقل معلومات سیکل اول متوسطه
3 - حداقل سن شانزده سال
4 - مهاجرین حق تقدیم خواهند داشت
5 - تعداد شاگردان برای هر دوره بیست نفر خواهد بود
6 - تاریخ اسم نویسی از 20 الی 30 فروردین 49 خواهد بود.
7- تاریخ شروع کلاس از دوم اردیبهشت ماه 1349 می باشد.
با تقدیم احترام بهایی
منشی لجنه