متفرقه -

مرجع فیش
- م ت - 3 - 132 -15
موضوعات

محفل مقدس روحانی بهاییان شید الله ارکانه
حضور اشخاص غیر بهایی در اعیاد و جشنهای امری و اعیاد بهایی مفید است و می تواند در تحبب نفوس ( علی الخصوص در رفع سوء تفاهم در بین بهاییان و پیروان سایر ادیان) موثر باشد.
علیهذا توصیه می شود در صورتیکه آن محفل جلیل صلاح و مقتضی دانند از این فرصت ها برای تحبیب و رفع استیحاش از متحریان حقیقیت استفاده شود. البته حکمت ممدوحه در هر محل با مسئولیت محفل روحانی همان محل مراعات خواهد شد.
مزید تایید را سائلیم
منشی محفل

تاسیس محفظه آثار امری
محافل مقدسه روحانیه شید الله ارکانهم
لجنات مجلله ملیه دامت توفیقاتهم
حضرت ولی امرالله درتوقیع منیع مورخ تموز 1925 خطاب به احبای ایران و شرق می فرمایند :
" و نیز از امور مطلوبه مستحسله تاسیس محفظه آثار امریه است در هر نقطه ای از نقاط مرکزی اقلیم و این محفظه آثار در تحت صیانت و اداره محافل روحانیه مرکزی یارانست .. و هر فردی از افراد علی الخصوص نفسی که وراثش از اهل بها محسوب نه و یا طرف ثقه و اعتماد او نباشد به صرافت طبع و طیب خاطر از آثار چه الواح و کتب و صور امتعه و ما شاکلها تقدیم محفظه آثار محفل روحانی مرکزی خویش نماید اجرش عظیم و اسمش در سجل محافل روحانی و یادگارش در محفظه آثار الی الابد باقی و برقرار خواهد ماند...
در اجرای امریه مبارک لجنه ملی محفظه آثار و آرشیو امر با برخورداری از امکانات حفظ و ضبط عموم احبای الهی تمنا دارد جهت کلیه اسناد تاریخی و آثار مبارکه موجوده در خانواده ها را تسلیم محافل مقدسه روحانیه خود نمایند تا به این محفظه تحویل شود و موجب ازدیاد غنای معنوی آن گردد. علاوه بر الواح و آثار مبارکه و اشیا متبرکه اصلیه شمایل های مبارک مظاهر مقدسه عکسهای اماکن تشکیلات و متقدمین نامه های قدما و رقائم و متحد المالهای قدیمی تشکیلات کتب خطی تاریخی و یا مجموعه الواح منتشر نشده روزنامه ها و مجلات و کتبی که در خصوص امر مبارک اظهاراتی نموده اند و به طور کلی هر آنچه حفظ و ضبطش در آرشیو لازم است مورداحتیاج محفظه مذکوره می باشد.
علیهذا از کلیه محافل مقدسه تمنا دارد مطالعات لازمه جهت تشکیل محفظه محلی به عمل آورند. و در صورتیکه مقتضیات مانع تشکیل محفظه محلی باشد آثار و اسناد لازم الضبط را به وسیله لجنه یا کمیسیون خاصی جمع آوری و به صورت امانی در غرفه مخصوصی که در محفظه ملی به نام آن شهر تعبیه خواهد شد آثار ملی حفظ فرمایند تا در مواقع و فرصتهای مناسب آتی برای ضبط در محفظه محلی ارسال گردد.
مستدعی است نتایج حاصله و تصمیمات متخذه را اطلاع فرمایند.
با رجای تایید
منشی محفل