متفرقه -

مرجع فیش
- م ت - 3 - 130 -14
موضوعات

دستورات و قرارهای محفل روحانی ملی
معرفی نامه
محفل مقدس روحانی شید الله ارکانه
قبلا از آن محفل مقدس تقاضا شده بود در موقع صدور معرفی نامه برا یمسافرین کمال دقت و توجه را مبذول فرمایند تا کلیه مشخصات افراد از روی شناسنامه در آن منعکس گردد و شماره تسجیل نیز قید شود تا منشیان محافل روحانیه بتوانند پس از ملاحظه شناسنامه و انطباق آن با مشخصات اقدام لازم مبذول دارند. چون موضوع صدور معرفی نامه ها اهمیت مخصوص دارد و چنانچه نقصی در آن مشاهده شود موجب بروز اشکالاتی می گردد مجددا تقاضا می شود در این مورد مراقبت کافی مبذول دارند.
با تقدیم تحیات بهایی
منشی محفل