متفرقه -

مرجع فیش
- م ت - 3 - 129 -11
موضوعات

محافل مقدسه روحانیه شید الله ارکانهم
مستدعی است به استحضار کلیه احبای الهی برسانید در مواردیکه از طرف افراد قطعات یا بهاءالابهی و یا اسم اعظم و یا شمایل مبارک جهت فروش ارائه می شود از خریداری خودداری فرمایند و از این طریق تعلق خود را به جامعه و اطاعت و انقیاد به اوامر محفل را مدلل و ثابت دارند یقین است چنانچه نفوسی از احبا بدون اذن و اجازه مبادرت به فروش نمایند مجازات لازمه از طرف محفل در مورد آنان اعمال خواهد گردید.
با تقدیم تحیات بهایی
منشی محفل