متفرقه -

مرجع فیش
- م ت - 3- 129 -6
موضوعات

قرارها و دستورات محفل ملی
وصیت نامه
محافل مقدسه روحانیه شید الله ارکانه
چون موضوع وجوب نوشتن وصیتنامه و تقسیم ارث نفوسی که به عالم بالا صعود می فرمایند از جمله مسایلی است که اطلاع بر آن بر مومنین و مومنات بهایی فرض و واجب است علیهذا نصوص الهیه در کتاب گنجینه حدود و احکام ذیلا نقل می شود تا مورد توجه احبای عزیز قرار گیرد و بعد از صعودشان ورثه دچار مشکلات نگردند. جمال قدم در کتاب مستطاب اقدس می فرمایند قوله تعالی :
" قد فرض لکل نفس کتاب الوصیه وله ان یزین راسه باسم الاعظم و یعترف فیه بواحدانیه الله فی مظهر ظهوره و یذکر فیه ما اراد من المعروف لیشهد له فی عوالم الامر و الخلق و یکون له کنزا عند ربه الحافظ الامین"
( آیه 255)
و درلوح مورخ 17 رجب سنه 98 به عنوان علی قبل اکبر از سماء مشیت نازل قوله تعالی :
" سئوال دیگر آن جناب آیا نفسی مختار است در مال خود با بودن ذریه و سایر ورثه ترکه و مایملک خود را به دیگری و یا به یک نفر ورثه ویا هبه نماید و سایر ورثه را بی بهره کند و یا نمی تواند هذا ما نزله الوهاب فی الجواب هر نفسی در مال خود مختار است یفعل فیه کیف یشاء تا حکم عقل بر او صادق اختیار از او سلب نه هذا ما حکم به الله و بعد اختلال واقعی که نزد حاذقین اطبا معین و واضح شود اختیار از او ساقط است به حکم کتاب انه یفعل ما یشاء و یحکم ما یرید ... انتهی"
حضرت عبدالبهاء جل ثنائه در لوحی می فرمایند قوله العیز :
" هر نفسی مکلف بر وصیت است بلکه فرض و واجب است و صریح نصوص الهیه است که در حالت صحت خویش باید حکما وصیت نماید و به حسب میل خودش هر نوعیکه بخواهد وصیت کند و آن وصیتنامه را مختوم بدارد و بعد از وفاتش باز شود و به موجب آن عمل گردد در این صورت شخص متوفی میدانی وسیع دارد که در زمان حیات خود به هر قسمی که میل دارد وصیت نماید تا مجری شود."
(مکاتیب جلد سوم ص 370)
حضرت ولی امرالله ارواحنا لعواطفه الفداء در لوح بدیع الله آگاه آباده مورخ رجب سنه 1347 هجری مطابق سوم ژانویه سنه 1929 میلادی می فرمایند قوله الاحلی :
" راجع به وصیت نامه خود افراد نفوس در این خصوص مختارند و بر محفل روحانی تایید و اجرای آن واجب در صورتیکه مخالف مصالح امریه چیزی در آن نباشد." انتهی
و در رساله سئوال و جواب نازل :
" س - آیا شخص می تواند د رکتاب وصیت از اموال خود چیزی قرار بدهد که بعد از وفات او در امورات خیریه صرف شود به غیر اداء حقوق الله و حقوق ناس یا آنکه جز مخارج کفن و دفن و حمل نعش حقی ندارد و مابقی اموال کما فرض الله به وراث می رسد.
ج - انسان در مال خود مختار است اگر بر ادای حقوق الهی موفق شود و همچنین حق الناس بر او نباشد آنچه در کتاب وصیت بنویسد و اقرار و اعتراف نماید مقبول بوده و هست قد اذن لله له بان یفعل فی ما ملکه الله کیف یشاء." انتهی
مطابق نصوص مبارکه اگر نفسی بدون وصیت فوت شود باید ترکه او مطابق قانون مبارک در تقسیم ارث بین طبقات وراث تقسیم گردد. حضرت عبدالبهاء جل ثنائه می فرمایند قوله العزیز :
" اما مسئله میراث این تقسیم در صورتی است که شخص متوفی وصیتی ننماید آن وقت این تقسیم جاری گردد."
( مکاتیب جلد سوم ص 370)
با زیارت آثار مبارکه متعالیه بر هر فرد مومن و مومنه ای فرض و واجب است که در زمان حیات خویش وصیت نماید و ترتیب تقسیم اموال خود را تعیین کند و ورثه پس از صعود او وصیتش را محترم بدارند و بر طبق آن عمل نمایند تا اطاعت آنان موجب آسایش روح متصاعد الی الله در جهان بالا گردد. ورثه ای که برای پدر و مادر خود در این عالم طبق نصوص مبارکه الهیه احترام خاص قادل هستند و به هیچوجه قلبا و وجدانا راضی به تکدر خاطر آنان نمی شوند یقینا پس از صعود عزیزان و متعلقان خود به عالم پنهان نیز در تقسیم ارث نوعی رفتار خوااهند فرمود که روح پر فتوح آن نفوس در جهان ملکوت شاد و مستبشر باشد و روز به روز وسایلی در این عالم ادنی فراهم شود که اسباب ترویج روح آنان گردد نه آنکه خدای نخواسته د راثر بروز کدورت و اغبرار بر سر تقسیم ثروت و مال فانی و بی ارزش که در آثار الهیه به جیفه قذره تعبیر شده اسباب تالم و تاثر آن ارواح گردند. در مواردیکه وصیتنامه ای از شخص متوفی وجود ندارد طبق نص قاطع باید مال بر حسب حکم کتاب تقسیم شود. یقین است محافل مقدسه روحانیه توصیه های لازم در اجرای این امر مبرور خواهند فرمود تاعموم احبای عزیز به امتثال اوامر الهیه موفق شوند. در هر حال وراث باید در کمال روح و ریحان در اجرای اوامر مبارکه سعی بلیغ مبذول دارند و از این طریق تمسک خویش را به آیین الهی ثابت و مدلل سازند. مستدعی است این متحد المال به استحضار عموم یاران برسد تا کل به وظایف روحانیه وجدانیه خویش واقف و مستحضر باشند.
با تقدیم تحیات بهایی
منشی محفل

محافل مقدسه روحانیه شید الله ارکانهم
چندی قبل این محفل متحد المالی متضمن مستخرجات و شواهدی از نصوص مبارکه راجع به وجوب نوشتن وصیت نامه و اجرای حکم کتاب صادر و جهت تبصر یاران الهی ابلاغ نمود. از ساحت فیع بیت العدل اعظم الهی شید الله بنیانه قسمتی از دستخط مورخ 3 شهر الحکمه 124 بدیع امریه مطاعه ذیل که اخیرا عز وصول بخشیده است زینت بخش این ورقه می گردد:
" در جواب مکتوب مورخ 11 شهر النور 129 شماره 49/24/9 اقدام آن محفل در صدور متحدالمال راجع به وصیت نامه و تقسیم مال الارث صحیح و مفید است چون یاران متدرجا چنین تربیت شوند که حیات خویش را بر وفق تعالیم الهیه منظم سازند و در جمیع شئون به حکم کتاب ناظر و در موارد ابهام و اشکال با محافل روحانیه مشورت و آراء آنان را اطاعت نماید مشکلات مستولیه حالیه از میان خواهد رفت ."
با زیارت امریه مطاع فوق امیواریم یاران عزیز ایران در تنفیذ آراء محافل روحانیه در مورد وصیت مراتب خضوع و خشوع و اطاعت و انقیاد خود را به ثبوت رسانند و سر مویی تجاوز ننمایند.
با تقدیم تحیات بهایی
منشی محفل

محفل مقدس روحانی بهاییان شهر صنعتی اراک شید الله ارکانه
با کمال احترام مطالب ذیل را در پاسخ مرقومه شریفه شماره 10 مورخه 18 شهر الرحمه 129 بدیع مطابق 19/4/1351 موضوع تنظیم وصیت نامه به استحضار آن امنای الهی می رساند:
1 - مطابق قانون مدنی کشور مقدس ایران و دیانت اسلام وصیت موصی تا یک سوم دارایی موصی قابل اجرا است چنانچه از یک سوم تجاوز کند اجرا آن منوط به موافقت وراث قانونی موصی می باشد اگر وراث موافقت نکنند مازاد یک سوم دارایی متوفی مطابق قانون ارث بین وراث قانونی قسمت می شود.
2- در دیانت مقدسه بهایی هر کس حق دارد به هر نحویکه مایل است نسبت به دارای خود وصیت کند و بعد از فوت موصی باید طبق وصیت او عمل کنند مشروط بر اینکه وصیت موصی مخالف نصوص الهیه نباشد
3- طبقات وراث و سهم الارث هر یک از آنان در قانون مدنی ایران و دیانت اسلام با طبقات وراث و سهم الارث آنان در دیانت مقدسه بهایی متفاوت است.
4 - مطابق قانون ایران در مسایل احوال شخصیه از قبیل ازدواج طلاق ارث وصیت با پیروان ادیانیکه قوانین ایران ادیان مزبور را به رسمیت شناخته ( مسلمان - مسیحی - زرتشتی - کلیمی ) موفق قانون احوال شخصیه آنان عمل می کند ولی چون دانت مقدس بهایی را به رسمیت نمی شناسند لذا در صورت عدم موافقت وراث شخص بهایی در اجرای وصیت نامه دادگاههای صالحه ایران طبق قانون مدنی ایران که عینا همان قانون دانت اسلام است عمل می کنند.
5- با ملاحظه مطالب مذکوره فوق افراد احبا در تنظیم وصیت نامه خود باید به این نکته توجه داشته باشند وصیت نامه خود را طوری تنظیم کنند که اگر خدا نکرده بعد از فوت یکی از وراث هم با وصیت نامه مزبور موافقت نکند و کار به دادگاه و وراث مخالف نتواند وصیت نامه موصی را ابطال کنند بدیهی است تنظیم چنین وصیت نامه ای مستلزم وصیت نامه ای مستلزم تبحر در قوانین مملکتی و برای هر کس مقدور نیست.
6 - چون وصیت هر شخص و آرزو و آمالش نسبت به دارائی و وراث و امور خیریه بعد از فوتش با دیگری متفاوت است نمی توان یک فرم متحد الشکل برای وصیت نامه تهیه و ارسال داشت.
7 - هر یک از افراد احبا بهتر است در موقع تنظیم وصیت نامه خویش با یک شخص بهایی قابل اعتماد که هم از موازین امری و قوانین کشوری و قانونی ارث بهایی و ادیان اربعه اطلاعات کفی داشته باشد مشورت کند و کمیسیون امور حقوقی این محفل نیز به نوبه خود برای راهنمایی یاران رحمانی حاضر و آماده است.
با تقدیم تحیات بهایی
منشی محفل