متفرقه -

مرجع فیش
- م ت - 3 - 128 -3
موضوعات

راجع به قبله
قرارها و دستورات محفل ملی
محفل مقدس روحانی شید الله ارکانه
بقسمیکه که طی متحد المال نمره 11/2929 مورخ 17 شهر الکلمات 104 بدیع مطابق ششم مرداد ماه سال 1326 که هم اکنون یک نسخه آن به ضمیمه است به استحضار محاف لمقدسه روحانیه شید الله ارکانهم رسانده چون تعیین جهت حقیقی قبله اهل بها از نوایای مقدسه حضرت ولی عزیز امرالله ارواحنا لتربته الفداء می باشد و احبای عزیز الهی بایستی بتوانند محسوسا سمت و جهت روضه مبارکه را تشخیص دهند خواهشمند است با توجه به مفاد متحد المال فوق الاشعار دستور فرمایند به ترتیبی که در متحد المال مزبور راهنمایی های لازم شده است احبای عزیز الهی را به جهت و سمت حقیقی قبله آشنا و دلالت فرمایند و چنانچه ضرورت ایجاب کند که فرضا در نقطه از نقاط امری قادر به تعیین شاخص قبله به قسم یکه مطرح گردیده نباشد بدیهی است از اشخاص مطلع و بصیر استمداد خواهند فرمود و این محفل نیز مراتب را به حضرات ناشرین نفحات الله علیهم بهاءالله ابلاغ خواهند نمود تا در اسفار و مسافرته ابه نقاط امری دراجرای این منظور جهد بلیغ مبذول فرمایند.
با رجای تایید - منشی محفل

راجع به الواح اصل و خطوط جناب زین و جناب محب السلطان
محفل مقدس روحانی شید الله ارکانه
از احبای الهی استدعا می شود الواح اصل و یا الواحی که به خط جناب زین و یا جناب محب السلطان علیهم رضوان الله استنساخ گردیده است و یا خطابات و دستور العمل هایی را که با خط مبارک اصلاح شده در دست دارند برای استنساخ به این محفل ارسال فرمایند بدیهی است عین لوح به ضمیمه یک نسخه فتوکپی به صاحبان آن داده خواهد شد مستدعی است آن محفل جلیل د راجرای این دستو رکمال مراقبت را معمول فرمایند.
با تقدیم تحیات بهایی - منشی محفل

اجتناب از خرافات
محفل مقدس روحانی شید الله ارکانه
اهل بها طبق نصوص قاطعه الهیه باید همواره به حق و حقیقت ناظر و متمسک و از اوهام و خرافات که مخرب و هادم بنیان انسانی است بیزار و برکنار باشند. در شریعه مبارکه الهیه آنچه مخالف دستورات الهیه است مردود و مطرود شمرده شده و پیروان این آیین نازنین را زا آن بر حذر داشته اند من جمله مسایلی که در کتاب مستطاب مفاوضات به صریح عبارت جزو اوهام و خرافات محسوب گردیده و در الواح دیگر نیز تصریحا و یا تلویحا به آن اشاره شده موضوع تسخیر ارواح و مکالمه و مخابره با ارواح است که ذیلا عین بیان مبارک را از کتاب مستطاب مفاوضات جهت تبصر یاران عزیز زینت بخش این ورقه مینماید. در صفحه 191 مفاوضات در باب الهام و کشفیات و رویا و تسخیر ارواح می فرمایند :
" و نوع دیگر از مکالمات و احضار ارواح و مخابرات اوهام است و محض خیال است ولکن چنین به نظر می آید که حقیقت دارد. عقل و فکر انسان گاهی اکتشاف حقایق نماید و از آن فکر و اکتشاف آثار و نتایج حاصل گردد. این فکر اساس دارد ولی بسیار امور به خاطر انسان آید که مثل امواج بحر اوهام است ثمری ندارد و نتیجه ای بر آن مترتب نیاید و همچنین در عالم خواب رویایی بیند که به عینه ظاهر می شود. وقتی خواب بیند که ابدا ثمری ندارد. مقصود این است که این حالتی که می گوییم مخابرات ارواح یا مخاطبات ارواح یک قسم از آن اوهام محض است و قسم دیگر که عبارت از رویاهای مذکور در کتاب مقدس مثل رویای یوحنا و اشعیاست و مثلا ملاقات مسیح با موسی و ایلیا حقیقت دارد و آثار عجیبیه در عقول و افکار حاصل گردد و انجذابات عظیمه در قلوب پدید شود. انتهی "
با زیارت بیان مبارک فوق روشن و واضح است که اهل بها به هیچ وجه توجهی به این اوهام نخواهند فرمود و با توجه به ملکوت ابهی نفوس را به حق و حقیقت دلالت و هدایت خواهد فرمود و با رفتار و کردار ملکوتی خود به ثبوت خواهند رسانید که آنچه در عالم وجود تاثیر دارد محبت الله و انجذاب به ملکوت الله است و توسل به اوهام و افکار سقیمه باطله جز ضرر و زیان نتیجه و ثمری نداشته و ندارد.
با تقدیم تحیات بهایی - منشی محفل

صحیح خواندن الواح
محفل مقدس روحانی شید الله ارکانه
چون آثار و الواح مبارکه باید به نحو صحیح قرائت شود و طبق نص صریح کتاب مستطاب اقدس آیات الهیه باید به احسن الحان تلاوت گردد علیهذا مستدعی است توجه و عنایت مخصوصی نسبت به این موضوع مهم معطوف گردد و حتی الامکان تلاوت آیات و الواح مبارکه و همچنین صلوه میت به نفوسی واگذار شود که از نعمت سواد و لحن خوش بهره مند باشند تا از این رو شان و منزلت آیات متعالیه الهیه رعایت شود و مستمع از اصغا آیات الهی که به نحو صحیح و لحن خوش تلاوت می گردد به نحو احسن مستفیض گردد.
با تقدیم تحیات بهایی
منشی محفل