متفرقه -

مرجع فیش
- م ت - 3 - 130 -1
موضوعات

طریقه تشخیص قبله
قرارها و دستورات محفل ملی
در تعقیب متحد المال نمره 365 مورخ 16 شهر الجمال سنه 103 مطابق 12/2/ 1325 که بر طبق نقشه با صورت زوایای شهر های ایران جهت تعیین قبله ارسال شده است اینک برای مزید اطلاع و ترتیب تغییر جهت حقیقی قبله که احبای الهی بتوانند محسوسا سمت روضه مبارکه را تشخیص دهند معروض می گردد. استفاده از نقشه ها و صورت ارسالی وقتی صورت می گیرد که خط شمال و جنوب حقیقی معلوم گردد و برای تعیین خط شمال و جنوب توسل به قطب نما کار سهل و ساده ای نیست زیرا قطب نما شمال حقیقی را نشان نمی دهد و در هر شهری انحرافی دارد که هنوز جدول انحرافات مغناطیسی ایران تهیه نشده و اگر در نقطه ای هم معلوم باشد زاویه مغناطیسی د رحدود معینی قابل تغییر است لذا اتکای به قطب نما باعث اشکال و اشتباه می شود برای تعیین شمال حقیقی اتکای به ستاره قطبی موسوم به ستاره جدی که نزدیک به شمال است آن هم تقریبی و فقط در میسر خط شمال و جنوب واقعی را به آن وسیله نمی توان به دست آورد بهترین وسیله تعیین جهت شمال این است که در حظیره القدس ها یا در یک محلی که محافل مقدسه روحانیه صلاح دانند و در دسترس احبای الهی باشد روی زمین صاف و مسطحی که با گچ یا سمنت ساخته شده و تسطیح شده و با طراز معماری از هر طرف کاملا افقی شده باشد دایره ای اقلا به شعاع یک کمتر رسم شود و در مرکز دایره شاخصی عمودی از چوب راست و صاف یا میله آهنی به ارتفاع دو متر یا بیشتر نصب نمایند ولی باید شاخص مذکور درست خط قائم و عمودی و در مرکز دایره باشد و با شاقول عمودی بودن آن را از دو طرف امتحان کرد سپس در موقع ظهر حقیقی از روی ساعتهای دقیق که معمولا در ایران چند دقیقه به تفاوت بعد از 12 ظهر است سایه شاخص را از مرکز دایره تا محیط آن دقیقا روی زمین با خط واضح و ثابتی از هم جدا کنند و از طرف دیگر امتداد دهند که به محیط دایره برسد این خط ثابت که دو متر و قطر دایره است خط حقیقی شمال و جنوب است و بعد قطر دیگر دایره را که بر آن همود باشد روی زمین رسم کنند این خط شرق و غرب حقیقی می شود پس از تعیین دو خط شمال و جنوب و شرق و غرب چهار زاویه قائمه حاصل می شود که هر یک نود درجه است و از شمالی شهرها که ارسال شده است زاویه شمالی آن شهر را که معین شده است چند درجه است از نقطه شمالی روی دایره به سمت مشرق معین کرده از آن نقطه خطی به مرکز دایره رسم و امتداد دهند تا در سمت دیگر به محیط دایره برسد این خط را واضح و ثابت روی رمین در داخل دایره طوری رسم نمایند که محو نشود زیرا این خط جهت حقیقی قبله اهل بها در آن شهر است که احبای الهی در امتداد آن باید نماز بگذارند.
طریقه دیگری که برای بدست آوردن خط شمال و جنوب می توان عمل کرد این است که در داخل دایره مذکوره دایره دیگری مثلا به شعاع نیم متر یا 75 سانتی متر رسم کنند این خط که وتر دایره است خط شرقی و غربی صحیح است و بعد از مرکز دایره خطی را بر این وتر عمود کننند و به دو طرف امتداد دهند این خط ، خط شمال و جنوب حقیقی است و هرگاه تقسیم نیم دایره شرقی به 180 درجه در شهر مشکل باشد ممکن است به طور ساده همین که خظ شمال و جنوب حقیقی از روی سایه تشخیص داده شد نقشه ارسالی را روی دایره مذکوره گذارده روضه مبارکه را در مرکز دایره قرار دهند به قسمی که خط شمال نقشه با خط شمال و جنوب ترسیمی روی زمین منطبق شود خطی که در روی نقشه از آن شهر به روضه مبارکه کشیده روی زمین نیز در داخل دایره بر طبق آن خطی بکشید که به دو طرف محیط دایره وصل شود و بعد آن را به طور واضح و ثابت نگاهدارند که راهنمای قبله حقیقی جهت احبای الهی خواهد بود.
امید است به طریق فوق موفقیت کامل برای احبای الهی در هر شهر جهت تعیین قبله حقیقی حاصل گردد.
مزید تاییدتان را سائل و آملیم - منشی محفل