متفرقه -

مرجع فیش
- م ت - 2 - 130 -9
موضوعات

دستخط های بیت العدل اعظم
12 - 5 شهر المسایل - 16 دسامبر 1973
محفل مقدس روحانی بهاییان ایران شید الله ارکانه
اخیرا چهار قطعه قالیچه کوچک در این شطر یافت شد که از سابق یاران عزیز ایران ارسال داشته اند بافنده این قالیچه ها سعی کرده که تمثال مبارک حضرت عبدالبهاء را بر قالیچه منقوش نماید چنانچه ملاحظه می فرمایید زحمت بیهوده ای به کار رفته و ابدا مراعات جلال و جمال هیکل اطهر نگردیده لطفا با متخصصین فن مشروت نموده عکس وسط قالیچه را با رنگهای غلیظ محو نمایند و مجددا به این شطر عودت دهند. همچنین یبه نحوی یاران را متوجه و متذکر سازید که اقدام و تهیه این قبیل نقوش موافق حرمت لازمه نیست و باید از تهیه نظایر این قبیل قالیچه ها و حتی نقاشیها یی که نقاش غیر ماهر از روی تمثال مبارک تهیه می کنند احتراز نمایید. با تقدیم تحیات بهیه
بیت العدل اعظم
13 - 4 شهر العظمه - 20 می 1975
محفل مقدس روحانی ملی بهاییان ایران شید الله ارکانه
هر چند آن امنای الهی با زیارت و مطالعه آثار مبارکه به خوبی واقفند که امر استنساخ و جمع آوری و حفظ آثار که " اس اساس تشریعات و محور اجرائات بیت عدل عمومی است " همواره و مخصوصا در این مراحل ابتدایی امر مبارک تا چه اندازه حایز اهمیت و ضرورت است و الحق که تا به حال در این باب نیز از بذل هیچگونه همت و مساعدتی دریغ نفرموده اند و در گذشته مجموعه های نفیسی از الواح و آیات مبارکه استنساخ و تطابق صحت انها را با اصل تصدیق فرموده و در حال حاضر نیز مستمرا به عکس برداری از این آثار نفیسه و ارسال نسخه ای از آن به ارض اقدس مالوف و مشغولند با این حال ا زآنجایی که هنوز قرائن و احوال حاکی برآن است که مقداری از این آثار مبارکه مخصوصا آنچه از قلم مولای رئوف و بی همتا حضرت ولی امرالله به افتخار افراد و یا محافل روحانیه محلیه صادر گردیده هنوز در اختیار آن محفل قرار نگرفته علیهذا به نظر این هئیت مقتضی است که آن محفل مقدس مرتبا یاران الهی را به این مسئله مهمه معطوف داشته تقاضا فرمایند که احبای الهی آنچه از این آثار و توقیعات مبارکه در اختیار دارند تسلیم آن امنای الهی فرمایند تا بر حسب میل و اراده صاحبان آن و یا نسخه ای از عکس آن توقیعات به این شطر ایصال گردد. مطلب دیگر آنکه لطفا معین فرمایند که مجموعه های خطی که در گذشته لجنه استنساخ آیات داشته و به اشاره مبارک نسخه ای از آن را به ارض اقدس ارسال داشته و نسخه ای را در دارالاثار ملی حفظ فرموده چند مجموعه و شامل چه مشخصاتی است تا با کتب مشابه در این شطر تطبیق گردد و چنانچه نواقص موجود باشد مطابقه گردد.
با تقدیم تحیات بهیه
بیت العدل اعظم